Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biografie Primar

Curriculum vitae

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

VĂRVĂRUC VALERIAN

Adresă(e)

Localitatea Corni, Județul Botoșani, cod poştal, 717085

Telefon(oane)

(0231588406)

Mobil:

(0742224012)

E-mail(uri)

( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Naţionalitate(-tăţi)

(Romăn)

Data naşterii

(09.07.1963)

Sex

(M)

Locul de muncă

/ Domeniul ocupaţional

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL Valea Siretului de Sus

Expert evaluare și monitorizare proiecte. (PNDR 2014-2020)

Experienţa profesională

Perioada

Noiembrie 2016-prezent

 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Valea Siretului de Sus

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Departament Management și Monitorizare Proiecte

 

Activitatea desfasurata in cadrul departamentului de Management al proiectelor consta in:

Este interfata dintre GAL și colaboratorii emitenți de proiecteclarificand toate problemele pe parcursul acestor colaborari,

Își însușește și respectă metodologia de evaluare și monitorizare a proiectelor,

Gestionează atât întreaga bază de date referitoare la proiectele GAL, cât și toate proiectele din cadrul GAL (atât cele primite pentru a fi evaluate cât și cele selectate și aflateîn etapa de implementare)

Organizează și asigură secretariatul tuturor întrunirilor echipei de evaluare proiecte

Elaborează periodic materiale informative referitoare la derularea colaborărilor cu partenerii emitenți de proiecte, informări pe care le transmite directorului general al GAL pentru analiză și noi decizii

Își aduce aportul direct la realizarea strategiei de dezvoltare a GAL, propunând atunci când le consideră necesare, măsuri de îmbunătățire,

Se preocupă de îmbunătățirea performanțelor sale profesionaleîn domeniul managementului proiectelor,

Participă la elaborarea ghidurilor măsurilor aprobate prin SDL,

Pregătește lansarea apelurilor de selecție specifice fiecărei măsuri,

Realizează verificarea conformității și a eligibilității proiectelor depuse la GAL în vederea accesării axei LEADER conform criteriilor de eligibilitateși selecție specifice fiecărei măsuri,

Se deplasează în teren în vederea monitorizării implementării proiectelor finanțete,

Întocmește rapoarte de evaluare și selecție după fiecare sesiune,

Prezintă aplicanților clarificări cu privire la evaluarea proiectelor, crează o bază de date cu benficiarii și potențiali benficiari,

Întocmește rapoarte de monitorizaredupă fiecare deplasare în teren,

Realizează toate rapoartele referitoare la beneficiari, sume absorbite, proiecte contractate și reziliate către AM-PĂNDR și AFIR.

Perioada

Octombrie 2012 octombrie 2016

Funcţia sau postul ocupat

Expert Gestionare Proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala GAL Valea Siretului de Sus

Expert gestionare proiecte /Expert elaborare strategii de dezvoltare locală (PNDR 2007-2014)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Valea Siretului de Sus

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Management al Proiectelor

 

Activitatea desfasurata in cadrul departamentului de Management al proiectelor consta in:

- consultanta, consiliere potentiali beneficiari,

- intocmit anunț deschidere Sesiuni Selecție Proiecte,

- activitati de evaluare si selectie proiecte,

- organizarea si coordonarea sesiunii de evaluare tehnica si financiara cereri de finantare,

- verificare conformitate administrativa cereri de finantare,

- verificare eligibilitate cereri de finantare,

- verificare conformitate proiecte tehnice,

- vizite in teren la beneficiari proiecte,

- activitatea de selectie proiecte pentru validare Comitet de Selectie Proiecte,

- intocmire Raport Evaluare Proiecte pentru validare în cadrul Comitetului de Selectie Proiecte,

- activitate de monitorizare, verificare si control proiecte

- relatia cu Autoritatea de Management Judetean si Agentia de Plati(raportare intermediara sifinala)

 

 

 

 

Perioada

Decembrie 2007-martie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Șef secție

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Ministerul Apărării Naționale

Raspund pentru neandeplinirea s-au indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor ce-mi revin,

-Raspund pentru prejudiciile create ca efect al activitatii mele,

-Raspund de imbunatatirea permanenta a pregatirii mele profesionale si de specialitate,

-Raspund de pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor institutiei,

-Raspund de utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul institutiei,

-Adopt in permanenta un comportament prin care sa promovez imaginea si interesele institutiei,

-Intocmesc bugetul de venituri si cheltuieli,

-Intocmesc planul anual de achizitii de bunuri si servicii,

-Intocmesc documentatia privind declansarea procedurilor de achizitii,

-Intocmesc documentatia privind autorizarea sanitar-veterinara ,de mediu si protectie a muncii a unitati,

-Planific executarea analizelor fizico-chimice si de laborator pentru bunurile materale ce necesita aceasta,

-Intocmesc planul de paza si protectie impotriva incendiilor,

-Evaluez competentele si abilitatile profesionale ala personalului din subordine si identific nevoile de pregatire ale acestora,

-Intocmesc aprecierile de serviciu pentru personalul din subordine.

 

Educaţie şi formare

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Sept.2004-iunie 2008

Stusii de lungă durată

Licențiat in Stiințe Administrative

Specialitatea Administratie Publică

Universitatea Babes Boliay Facultatea de Stiinte Politice ,Administrative si ale Comunicarii, Cluj Napoca

Perioada

20-22 aprilie 2015

Calificarea / diploma obţinută

Expert Elaborare/Dezvoltare Strategii de Dezvoltare Locală.

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Expert Elaborare/Dezvoltare Strategii de Dezvoltare Locală.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Ministerul Agriculturii

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Perfecționare

 

 

04-09 august 2014

 

Monitorizare Proiecte

 

 

 

ANFP

 

Perfecționare

 

 

20-22 martie 2014

 

Asistent Relatii Publice și Comunicare

 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

 

 

Certificat absolvire Acreditat CNFPA cod COR 333906

 

 

 

30.Oct-03 Noi 2013

 

Manager Proiect

 

 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

 

 

Certificat absolvire Acreditat CNFPA cod COR 242101

 

 

 

17-20 oct 2013

 

Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

 

 

Certificat absolvire Acreditat CNFPA cod COR 242213

 

 

 

23-28 iulie 2013

 

Evaluator Proiecte

 

 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

 

Certificat absolvire Acreditat CNFPA cod COR 241263

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

4 -9 februarie 2019

Expert achizitii publice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Certificat absolvire Acreditat CNFPA

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba Franceză

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

bine

bine

bine

bine

bine

Limba

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

 

Lucru pe calculator Microsoft World document și Excel.

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere

deţin permis de conducere categoria, B si C

Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)